Anonim şirketin tanımı, sermayesi belirli olan ve paylara bölünmüş, yalnız malvarlığıyla borçlarından dolayı sorumlu bulunan şirkete anonim şirket denir.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Anonim Şirketinin Amaçları

Anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen bir şirket türüdür.

Anonim Şirketlerde Ortaklık Yapısı

  • Minimum tek ortaklı anonim şirket kurulabilir.
  • Ortaklar, koydukları sermaye ile sınırlı olmak üzere şirket alacaklılarına karşı sorumludurlar.

Pay Sahipliği Değişikliği

Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır.
Hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir.

Anonim şirketinin başlıca ilkeleri

a) Mal varlığının korunması ilkesi

b) Çoğunluk ilkesi

c) Kuruluş

d) Devletin ilgilenme yetkisi

e) Teknik kadrolarca dışarıdan yönetme ilkesi

f) İşleyiş

g) Sona erme ilkesi

Esas Sözleşme Maddeleri

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer.

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu.

c) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları.

d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.

e) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı.

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler.

g) Yönetim Kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

h) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları.

ı) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

i) Şirkete ait ilânların nasıl yapılacağı.

j) Pay sahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.

k) Şirketin hesap dönemi.

Girişimciler İçin Anonim Şirketi

Yatırım arayışında olan girişimcilerin seçtiği öncelikle şirket türü anonim şirketidir. Böylece şirkete yatırımcı olarak girecek kişi veya şirketler, anonim şirket üzerinden kolay bir şekilde hisse dağılımı yaparak anonim şirketlere ortak olarak girebilirler.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket kurmak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak gerekir,

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 30 gün içinde, işletmenin bulunduğu yerin ticaret siciline tescili yapılması gerekmektedir,

Ticaret Sicili Gazetesi’nde yapılan bu işlemin ilan edilmesi zorunludur.

Anonim şirket kuruluşunda, şirketin ana sözleşmesinde şu bilgiler yer almalıdır

a) Şirketin ortaklarının bilgileri ve ortakların sahip olduğu hisse tutarları

b) Anonim şirketin açık unvanı

c) Şirketin merkez adresi

d) Şirketin genel müdürü

e) Şirkete ait sermayenin %25’i peşin ödendiği zaman geriye kalan %75’in ne zaman ödeneceği

f) Sermaye konusu


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre