• 2021 Hesap/Vergilendirme Dönemine Ait 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi 17 Şubat 2022 Tarihine Kadar Verilmelidir.
  İzleyen Dönemlerde 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Verilmeyecektir.
 • 28.01.2022 tarihli Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılacak düzenlemeye ilişkin duyuruda yer alan değişiklikler yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.
 • Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde KVK Geçici Mad. 14/1-a Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnasına İlişkin Değişiklik
  20/01/2022 tarih ve 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29/01/2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
  Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14 üncü maddeye göre; Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Buna istinaden Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin:

“Matrah bildirimi” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne

“KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası” satırı eklenmiştir.

“KVK Geçici Mad. 14/1-a kapsamında değerlemeden doğan kazanç istisnası” satırını 31/12/2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para tutarını 17 Şubat 2022 tarihine kadar TL mevduata veya katılım hesabına dönüştüren mükellefler kullanabileceklerdir.

 • 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26/10/2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. “Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46 ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.” Bu kapsamda kazançları sadece “Basit Usulde Vergilendirilen” mükellefler “2021” vergilendirme döneminde elde ettikleri kazançlara ilişkin “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi” (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) (1001C) vermeyeceklerdir.
 • (1) Sayılı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde 2003/5868 Sayılı BKK Kapsamındaki Teslimler uygulaması konusunda düzenleme yapılmıştır. Mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını güncellemeleri gerekmektedir.
 • 7352 sayılı enflasyon düzeltmesinin ertelenmesi ile bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerinin sahip oldukları yabancı paralar ve altın hesaplarının Türk Lirası mevduata dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler içeren “Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 29.01.2022 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre