• Gıda Maddesi Satışlarında Uygulanacak KDV Oranı % 1’e İndirildi.
  13/02/2022 Tarih ve 31749 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 200/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “GIDA MADDELERİ” bölümünde yer alan malların KDV oranı % 8 den % 1 indirilmiştir İndirimli oran 14 / ŞUBAT/ 2022 Tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 • Gıdada KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indiren kararda, bulgur, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar indirim listesinden çıkarılmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda sehven yapılan hata düzeltildi.
  Düzeltme sonrası, bu ürünler için KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanacak.
 • 2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Süreleri Uzatıldı
  17 Şubat 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 25 Şubat 2022 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat 2022 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır.
 • Değerli Konut Vergisi her yıl Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir. 1 inci taksit ödemesi için son gün 28 Şubat 2022
 • Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik 18/02/2022

18 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31754

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Fiyat etiketi: Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan etiketi,”

“g) Malın birim fiyatı: Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,”

“h) Satış fiyatı: Satılan bir malın net miktarı üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,”

“n) Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “bulunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkçe yazılması” ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına “malın veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ambalajının yahut kaplarının üzerine;” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 1/3/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

 • Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  18 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31754

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/5/2020 tarihli ve 31138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliğinin 15 inci              maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı hareket edenlere Kanunun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen idari para cezaları Kurul tarafından verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  18 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31754

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “yarısından bir fazlası ile” ibaresi “en az beşte biri ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “beş katı” ibareleri “yirmi katı” şeklinde, (b) bendinin dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Ancak, hizmet ihracatçıları birliklerinde yıllık aidat her yılbaşında tahakkuk eder ve Şubat ayı sonuna kadar tahsil edilir.”

“Yıllık aidatlarını zamanında ödemeyen hizmet ihracatçılarının üyelikleri her yıl Aralık ayı sonunda askıya alınır, durum üyeye tebliğ  edilir ve devam eden yıllar için yıllık aidat tahakkuk ettirilmez. Üyeliği askıda olanlar, başka birliklere üye olamazlar ve üyelere tanınmış olan haklardan ve birliklerin hizmetlerinden yararlanamazlar. Üyenin talebi üzerine, cari yıl ve önceki aidat borcu tahsil edilerek üyelik aktif hale getirilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


Facebook Grubumuza Katılın : https://www.facebook.com/groups/ETicaret.ve.Pazaryeri.Saticilari

Youtube Kanalımıza Abone Olun : https://www.youtube.com/TamEntegre